Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI „DAJ SZANSĘ”
w Skarżysku – Kamiennej
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Fundacja „DAJ SZANSĘ” zwana w dalszej części statutu „FUNDACJĄ” ustanowiona została aktem notarialnym Rep A nr 7794/1999 z dnia 30 grudnia 1999 r. w Kancelarii Notarialnej w Skarżysku – Kamiennej. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203) oraz postanowienia niniejszego Statutu.
§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3
Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.
§ 4
Siedzibą Fundacji jest miasto Skarżysko – Kamienna.
§ 5
Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza granicami – z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
§ 6
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Edukacji Narodowej.
§ 7
Fundatorami są:
1. Andrzejewski Tadeusz Antoni
2. Bałchanowski Tadeusz Stanisław
3. Banaszczyk Jacek
4. Bętkowski Andrzej Krzysztof
5. Bilska Barbara
6. Borowiec Janusz
7. Celski Zbigniew Stanisław
8. Chrzęszczyk Zofia
9. Ciosk Cezary Adam
10. Czekaj-Kołomijcew Wiesława Zofia
11. Foch Włodzimierz, Lipowe Pole 64a
12. Garbala Jolanta Helena
13. Garbala Maciej
14. Głowacki Stanisław Zygmunt
15. Grzmil Magdalena Maria
16. Janiec Jan
17. Jeżyk Jacek
18. Karpińska Halina
19. Klimek Elżbieta
20. Komar Barbara Danuta
21. Komoń Jan Czesław
22. Krakowiak Ryszard
23. Krawczyk Helena
24. Kuźnia Władysława
25. Kwiatkowski Krzysztof Jerzy
26. Langer Lubosław
27. Langer Maria Jadwiga
28. Lech Alicja Urszula
29. Lewandowski January Maria
30. Lewandowski Piotr Władysław
31. Magiera Stanisław Józef
32. Młodawski Adam
33. Midura Lech Andrzej
34. Okła Michał
35. Pendrys Lucyna
36. Piasta–Kasiak Bożena Maria
37. Pocheć Władysław
38. Przygoda Piotr Krzysztof
39. Rdzanek Zofia
40. Rokita Elżbieta Teresa
41. Sinkiewicz Aleksander
42. Skorupska Elżbieta
43. Ślusarczyk Andrzej
44. Urban Łukasz Andrzej
45. Wojcieszek Roman Jarosław
46. Zalega Piotr Michał
47. Ziółkowski Stanisław Czesław
48. Żmijewski Jerzy
49. Oracz Marian Zdzisław
§ 8
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§ 9
1. Niesienie wszechstronnej pomocy młodzieży z powiatu skarżyskiego lub spoza powiatu uczęszczającej do szkół na terenie powiatu skarżyskiego, szczególnie uzdolnionej i osiągającej znaczące efekty w różnych dziedzinach: naukowej, artystycznej, literackiej, sportowej.
2. Wspieranie i promowanie działalności artystycznej, kulturalnej, sportowej, naukowej szkolnych kół i zespołów a także zespołów amatorskich, twórców ludowych.
3. Wspieranie i promowanie wszelkich inicjatyw lokalnych o charakterze ponadgminnym w zakresie działalności edukacyjnej, artystycznej, kulturalnej a także wydawniczej związanej z historią i tradycją Regionu Świętokrzyskiego.
§ 10
Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. Udzielanie pomocy materialnej w postaci stypendiów, świadczeń materialnych niezbędnych do kształcenia i rozwoju uzdolnień oraz nagród za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej, artystycznej, kulturalnej i sportowej.
2. Udzielanie materialnego wsparcia osobom, instytucjom i organizacjom prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.
3. Organizowanie i finansowanie:
a) wystaw artystycznych, konkursów i festiwali twórczości młodzieżowej, ludowej i innej,
b) konferencji, seminariów i targów sztuki młodzieżowej i ludowej,
c) zawodów sportowych i imprez kulturalno – rekreacyjnych.
4. Prowadzenie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wystawienniczej w zakresie twórczości artystycznej i naukowej.
5. Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz organizacjami i osobami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
§ 11
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 12
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 4.250 zł wniesionej przez Fundatorów oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§ 13
Dochodami Fundacji są:
1. Odsetki od wkładów na rachunkach bankowych.
2. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych.
3. Dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane z terenu Rzeczypospolitej Polskiej jak i z zagranicy.
4. Dochody z nieruchomości i praw majątkowych.
§ 14
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 15
1. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację statutowych celów Fundacji, służy on także – z zastrzeżeniem ust. 2 – na pokrycie kosztów jej utrzymania.
2. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy przeznaczone będą na cele wymienione w ust.1, chyba że ofiarodawcy określili konkretny cel, na jaki mają być one zużyte.
§ 16
Za podjęte przez siebie zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.
§ 17
1. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne lub zmiany w majątku Fundacji wymagają dla swej ważności podpisania przez Prezesa Zarządu lub innego upoważnionego członka kierownictwa Zarządu oraz Skarbnika.
2. Zbycie trwałych składników majątku Fundacji może nastąpić tylko w przypadkach ekonomicznie uzasadnionych, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Fundacji.
§ 17 a
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi”).
2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz członków władz Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może dokonywać, na szczególnych zasadach, zakupu towarów lub usług od członków władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczą członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie.
Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 18
Organami Fundacji są:
1. Rada Nadzorcza Fundacji,
2. Zarząd Fundacji.
§ 19
1. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji i Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tych organów, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu wydatków poniesionych w związku z tą działalnością.
2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Nadzorczej Fundacji z pełnieniem funkcji członka Zarządu Fundacji lub pozostawaniem w stosunku pracy z Fundacją. Nadto członkiem Rady Nadzorczej Fundacji nie mogą być osoby pozostające w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, małżeństwa, przysposobienia lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członka Zarządu Fundacji.
3. Członkiem organu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
4. Z wyjątkiem uregulowania zawartego w § 29 ppkt.h wymagającego bezwzględnej większości głosów oraz uregulowań zawartych w § 32, § 33, § 36 wymagających większości 2/3 głosów, decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 20
Uchylono
§ 21
Uchylono
§ 22
Uchylono
§ 23
Uchylono
§ 24
1. Rada Nadzorcza Fundacji składa się z 5 do 7 osób powołanych przez Zgromadzenie Fundatorów.
2. Powołanie członka Rady Nadzorczej następuje na czas nieoznaczony.
3. Po zmianie organów Fundacji kolejnych członków Rady, w miejsce członków, którzy przestali pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje Rada Nadzorcza na mocy uchwały, spośród kandydatów wskazanych przez członków Rady. Prawo zgłoszenia kandydata przysługuje ca najmniej dwóm członkom Rady Nadzorczej.
4. Członkostwo w Radzie Nadzorczej wygasa z chwilą śmierci, pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Rady, prawomocnego skazania za przestępstwo z winy umyślnej, odwołania. Rada nadzorcza odwołuje swojego członka w wyniku: sądowego pozbawienia go praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych. Odwołanie może nastąpić również w skutek zaistnienia innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez członka Rady albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego członka Rady Nadzorczej.
5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego zastępcę oraz Sekretarza wybiera i odwołuje Rada spośród swoich członków.
§ 25
1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym i opiniodawczym Fundacji.
2. Do zakresu działania i kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a) uchwalanie zmian statutu Fundacji,
b) powoływanie i odwoływanie swoich członków,
c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
d) wytyczanie głównych i bieżących kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją,
e) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub podjętych z własnej inicjatywy,
f) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
g) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności,
h) nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji i uchwalanie regulaminu działania Zarządu,
i) podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości, jak również o rozporządzaniu majątkiem Fundacji o wartości przekraczającej 50% masy majątkowej,
j) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i udzielanie Zarządowi absolutorium,
k) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji.
§ 26
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na wniosek 2/3 członków Rady zgłoszony Przewodniczącemu na piśmie.
1a. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Zastępca Przewodniczącego albo inna osoba wskazana przez Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej Fundacji odbywają się co najmniej 2 razy w roku, o ile nie zachodzi potrzeba częstszego ich zwoływania.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej Fundacji bierze udział Prezes Zarządu Fundacji, bądź inny upoważniony przez niego członek Zarządu. Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady może nakazać stawiennictwo wszystkich członków Zarządu.
4. Uchwały Rady Nadzorczej Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków Rady. Konieczna jest obecność Przewodniczącego Rady lub jego zastępcy. Bezwzględnej większości głosów wymaga jedynie odwołanie członka Rady Nadzorczej, Zarządu lub poszczególnych jego członków.
5. Na wniosek członka Rady zarządza się głosowanie tajne.
§ 26 a
W celu wykonania swych zadań Rada Nadzorcza Fundacji jest upoważniona do rewizji majątku Fundacji oraz jej kontroli finansowej. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu.
§ 27
1. Zarząd Fundacji składa się od 9 do 13 osób, w tym prezesa i wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.
2. Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza Fundacji na okres 4 lat.
3. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, traktując tę pracę jako wkład na rzecz Fundacji.
4. Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz ustanawia pełnomocników do dokonywania określonych czynności.
5. Członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą śmierci, pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej, prawomocnego skazania za przestępstwo z winy umyślnej, odwołania. Rada Nadzorcza odwołuje członka Zarządu w wyniku: sądowego pozbawienia go praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych. Odwołanie może nastąpić również w skutek zaistnienia innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez członka Zarządu albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego członka Zarządu.
§ 28
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa wg regulaminu uchwalonego przez radę Nadzorczą Fundacji.
§ 29
Do zakresu działania i kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) reprezentacja Fundacji na zewnątrz,
b) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów jej działania,
c) sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji,
d) sprawowanie zarządu jej majątkiem,
e) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
f) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i odpowiedzialność za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo – gospodarczej,
g) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek,
h) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
i) występowanie z wnioskiem o odwołanie członka Zarządu.
§ 30
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes Fundacji.
§ 31
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. O terminie i porządku dziennym każdego posiedzenia Zarząd informuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fundacji.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
Rozdział V
Zmiana Statutu i celu Fundacji oraz połączenie i likwidacja Fundacji
§ 32
Zmiany Statutu i celu Fundacji dokonywane są przez Radę Nadzorczą Fundacji na wniosek Zarządu. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu lub celu Fundacji wymaga 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej.
§ 33
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zbieżnych celach i na warunkach określonych umową o połączeniu obu fundacji.
2. W imieniu Fundacji umowę o połączeniu Fundacji zawiera Zarząd.
3. Decyzję o połączeniu Fundacji podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu.
4. Uchwała w sprawie połączenia Fundacji wymaga większości 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej.
§ 34
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 35
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub z innych przyczyn wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej Fundacji.
§ 36
1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Nadzorcza Fundacji na wniosek Zarządu.
2. Podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej.
3. Likwidację Fundacji prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Nadzorczą Fundacji.
§ 37
Majątek Fundacji pozostały po zakończeniu likwidacji przekazany będzie na cele wskazane w uchwale Rady Nadzorczej.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 38
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
§ 39
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Numer KRS: 0000015435

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.